Barcelona Bier 2014 SL, proveït amb NIF/CIF B66360280, amb adreça al carrer Provença 495 de Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom: 44 Foli: 53 Full: 457069 Inscripció: 1, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte , inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de BeerStore Barcelona.

Amb els límits establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), Barcelona Bier 2014 SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les pàgines d'Internet. Els continguts i la informació no vinculen BeerStore Barcelona ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Els textos, imatges, sons, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de BeerStore Barcelona o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de Barcelona Bier 2014 SL.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que BeerStore Barcelona ofereix a través del seu website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades us informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Barcelona Bier 2014 SL per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web.

Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, mitjançant email a info@beerstorebcn.com. Els interessats també tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.